ProHoreca Services en franÁais Nederlands  
Onthaal Diensten Bedrijf Vragen Contact
Algemene Kosten en Heronderhandelde AankopenHorecaverzekering tegen lagere prijsJuridische Dienst horecaHoreca bedrijfsoverdrachtOntwerpen Internet WebsitesPubliciteit en PromotieAanwerving gekwalificeerd personeelSociaal secretariaatVoedingsadviesZoekerstje en Jobs
Nieuwe opgemerkte doorbraak ten gunste van de sector: via onze website www.prohoreca.be beschikt u voortaan over de mogelijkheid om uw zoekertjes met jobaanbiedingen of het overlaten van uw zaak haarscherp op uw doelgroep te rechten. Hiermee bewijst het Prohoreca dienstenplatform u meer dan ooit concrete en doeltreffende diensten.

- 2 nieuwe diensten worden beschikbaar: juridische dienst, en bedrijfsoverdracht. Dit maakt van Prohoreca-diensten het volledigste dienstenplatform van het land !

- Deze website begint aanzienlijk geraadpleegd te worden. Wij ontvangen wekelijks talloze aanvragen om informatie. U kan eveneens de talrijke diensten raadplegen die wij u ter beschikking stellen. Vroeg of laat zullen zij u goede diensten bewijzen.

- Goed nieuws: de dienst 'boekhouding' dekt nu ook heel WalloniŽ, naast reeds het Brussels gewest en de provincies Antwerpen en Limburg.

Wettelijke vermeldingen ProHoreca Diensten

1.GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen ('Algemene gebruiksvoorwaarden'; 'Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer'; 'Handvest voor het gedrag van het lid'; 'Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken'.)
Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIňLE DOELEINDEN
Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciŽle en niet-politieke doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren.

3. LINKS NAAR ANDERE SITES VAN MIC Delta bvba
Deze website bevat links naar andere websites die beheerd worden door MIC Delta bvba.
Uw gebruik van elke site van MIC Delta bvba is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die in voorkomende gevallen worden weergegeven op iedere site van MIC Delta bvba.

4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website en de andere sites van MIC Delta bvba kunnen links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. ProHoreca oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Prohoreca de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Prohoreca en de uitbaters van deze sites.

5. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u Prohoreca garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de "wettelijke en contractuele bepalingen" van Prohoreca.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Prohoreca en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Prohoreca en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat.
Prohoreca en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als Prohoreca of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

7. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Prohoreca behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de "wettelijke en contractuele" bepalingen na te lezen.

8. ALGEMENE BEPALINGEN
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van BelgiŽ. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van ťťn van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (BelgiŽ).

9. BELEID INZAKE BESCHERMING VAN HET DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER en INZAKE VERTROUWELIJKHEID
Prohoreca heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid opgesteld rond deze materie.
Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.
De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). De door u medegedeelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand van MIC Delta, F. Pelletierstraat 33b2, 1030 Brussel in het kader van hun algemeen beheer van hun klantenrelaties. U hebt recht tot inzage, verwijdering en eventuele wijziging van deze gegevens en kan dit aanvragen via e-mail op volgend adres: legal@prohoreca.be. Deze gegevens kunnen eveneens - behoudens formeel verzet van uwentwege op boven vermeld adres - gebruikt worden voor commerciŽle of marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgestuurd aan de partners waarmee wij samenwerken in het kader van de door ProHoreca voorgestelde diensten. Indien dit noodzakelijk blijkt, zullen zij deze gegevens zelf doorsturen aan hun respectieve handelspartners om u doeltreffend te kunnen helpen.
Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van Cookies. Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw pc: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die hem heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of om uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of 'snail mail'. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

10. VERMELDINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN
Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MIC Delta bvba en/of van haar leveranciers (zoals auteursrechten, merken en modellen,...) en door de gerelateerde rechten (zoals het recht op databases,...) van MIC Delta bvba en/of haar leveranciers.
Copyright © 2009. Alle rechten voorbehouden.

11. BEDRIJFSGEGEVENS
Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Laatste update: 10 maart 2009. Benaming: MIC Delta bvba. Maatschappelijke zetel: Pelletierstraat, 33/B6 , B-1030 Brussel.